Ứng dụng

App quản lý bảo hành của HDE Tek

• Ứng dụng là công cụ quản lý bảo hành sản phẩm của HDE Tek.
• App chỉ dành cho đại lý HDE Tek.
• App chỉ dành riêng cho Andrroid phone và từ Android 7.0 trở lên.